I TURA - KONKURS NA FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE

  2019-04-03    1584
Informujemy, iż ogłoszono konkurs na składnie wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe. Termin składania wniosków 16.04.2019r.-17.04.2019r.

 

Informujemy, iż prowadzony jest nabór wniosków na przedłużone wsparcie pomostowe dla osób z I tury projektu, którym przyznane zostało wsparcie finansowe w postaci dotacji oraz podstawowego wsparcia pomostowego w ramach  projektu „Drogowskaz na biznes 6".

Ogłoszenie o konkursie => POBIERZ

Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach  16.04.2019r.-17.04.2019r. w godz. 8:00-14:00.

Wniosek wraz z załącznikami - w dwóch egzemplarzach należy złożyć osobiście lub listownie (liczy się data wpływu do biura projektu) w biurze projektu, tj. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT, ul. Jana III Sobieskiego 3c/57, 14-100 Ostróda

Dokumenty do pobrania:

1)       Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego przedłużonego:

WORD => POBIERZ, PDF => POBIERZ - WE WNIOSKU UWZGLĘDNIONO NIEWŁAŚCIWĄ KWOTĄ DOFINANSOWANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO

AKTUALNY WNIOSEK ZAWIERAJĄCY PRAWIDŁOWĄ KWOTĘ - PDF=> POBIERZ ; WORD => POBIERZ

2)       Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym Uczestnik Projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000, 00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy:

PDF => POBIERZ

3)       Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym Uczestnik Projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy

PDF => POBIERZ

4)       Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego projektu na realizację, którego jest udzielana pomoc de minimis

PDF => POBIERZ

5)       Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

PDF => POBIERZ

INFORMACJA O UZUPEŁNIENIACH FORMALNYCH PRZESŁANA ZOSTANIE MEILOWO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.
Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości
14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57
+48 89 646 79 57
+48 500 314 515
+48 89 762 49 03
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku