III TURA - KONKURS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO W POSTACI DOTACJI

  2019-07-25    1844
Informacja dotycząca naboru przyjmowania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji w ramach III tury projektu „Drogowskaz na biznes 6”.

 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż zgodnie z ogłoszonym konkursem zamkniętym nr 1/DNB6/2019/III rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji.

NABÓR WNIOSKÓW PROWADZONY BĘDZIE 03.09.2019 i 04.09.2019

W GODZ. 8:00 - 14:00.

O PRZYJĘCIU WNIOSKU DECYDUJE DATA I GODZINA WPŁYWU DO BIURA PROJEKTU.

Wnioski należy składać w Biurze Projektu: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT, ul. Jana III Sobieskiego 3C/57, 14-100 Ostróda – osobiście (tj. Uczestnik projektu), pocztą lub kurierem (tj. listonosz, kurier) (liczy się data dostarczenia dokumentów).

OGŁOSZENIE O KONKURSIE – POBIERZ - należy zapoznać się z ogłoszeniem o konkursie, zawarto w nim ważne informacje dotyczące przygotowania kompletu dokumentów.

Wykaz załączników do konkursu zamkniętego nr 1/DNB6/2019/III na składanie wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji jakie należy złożyć.

1. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji (zał. nr 12):

- WORD 97-2003 => POBIERZ

 2. Biznes plan (zał. 13):

- WORD 97-2003 => POBIERZ

- analiza finansowa EXCEL – POBIERZ

UWAGA! Do wersji wydrukowanej biznes planu należy dołączyć wersję wydrukowaną analizy finansowej (excel) oraz wersję elektroniczną biznes planu (word) oraz analizę finansową (excel) na PŁYCIE CD/DVD!

 3. Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej (zał. 14)

- WORD 97-2003 => POBIERZ

 4. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, niezaleganiu z uiszczaniem podatków, niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko Uczestnikowi Projektu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań (zał. 15)

- WORD 97-2003 => POBIERZ

 5. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym Uczestnik Projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000, 00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy (zał. 16)

- WORD 97-2003 => POBIERZ

 6. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym Uczestnik Projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy (zał. 17)

- WORD 97-2003 => POBIERZ

 7. Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego projektu na realizację, którego jest udzielania pomoc de minimis (zał. 20)

- WORD 97-2003 => POBIERZ

 8. Oświadczenie o VAT (zał. 21)

- WORD 97-2003 => POBIERZ

 9. Oświadczenie o zatrudnieniu pracownika (zał. 22) POBIERZ (obowiązkowe dla osób, które w formularzu rekrutacyjnym i/lub biznes planie zadeklarowały zatrudnienie pracownika

- WORD 97-2003 => POBIERZ

10. Inne dokumenty stanowiące uzupełnienie biznes planu, niezbędne do prawidłowej jego oceny:

a) oferty potwierdzające cenę zakupów – OBOWIĄZKOWE DLA WSZYSTKICH (przynajmniej jedna oferta do każdego zakupu; kwoty powinny być zbliżone do tych, które zostały wykazane w biznes planie) - np. wydruk ze strony internetowej producenta wraz z ujętą kwotą, oferta mailowa potwierdzająca cenę planowanego zakupu, lub inne

b) kosztorys inwestorski – wymagane w przypadku remontu;

c) akt własności/umowa najmu lokalu – wymagane w przypadku remontu;

d) prawo jazdy – wymagane w przypadku zakupu auta;

e) deklaracje współpracy

f)  dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje

g) inne

Dokumenty w dwóch egzemplarzach oraz wersję elektroniczną na płycie CD/DVD (biznes plan + analiza finansowa) należy spakować w jedną kopertę, podpisać imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania i numerem ewidencyjnym nadanym w trakcie rekrutacji.

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem w następujący sposób: ”Za zgodność z oryginałem, data i podpis” na każdej stronie lub gdy strony są ponumerowane, na pierwszej stronie „Za zgodność z oryginałem od str... do str... data,  podpis”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.
Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości
14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57
+48 89 646 79 57
+48 500 314 515
+48 89 762 49 03
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku