I TURA – ETAP II – DOKUMENTY REJESTRACYJNE

  2018-10-19    2215
Poniżej zamieszczamy informacje jakie należy złożyć dokumenty w celu podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE LUB LISTOWNIE DO DNIA 26.10.2018 DO BIURA PROJEKTU.

UWAGA!

Wymienione niżej dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach:

1. Pismo przewodnie ze wskazaniem numeru ewidencyjnego i wykazem składanych załączników

2. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

3. wystarczy wyszukać swoją firmę np. po nr REGON. Następnie należy kliknąć w nr REGON aby wyświetlił się opis działalności  i wydrukować.

4. Wydruk z rejestru REGON

https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx

5. Wydruk  z portalu podatkowego potwierdzający status podmiotu w VAT https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/#1

6. Deklaracje ZUS (zgłoszenie, tj. deklaracja opatrzona pieczątką wpływu do ZUS lub potwierdzenie zgłoszenia drogą elektroniczną)

Należy przedłożyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem zgodnie z § 6 ust.2.

7. Oświadczenia o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych

8. Umowa z bankiem (1 strona zawierająca dane oraz nr rachunku) oraz oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym. Należy przedłożyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem umowy z bankiem zgodnie z § 6 ust.2..

9. Zobowiązanie dotyczące formy opodatkowania

10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.


ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

- Pismo przewodnie => POBIERZ WORD, POBIERZ PDF

- Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy => POBIERZ WORD, POBIERZ PDF

- Oświadczenie o posiadanym rachunku => POBIERZ WORD, POBIERZ PDF

- Zobowiązanie dotyczące formy opodatkowania=> POBIERZ WORD, POBIERZ PDF

- Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis => POBIERZ EXCEL, POBIERZ PDF

 

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż data podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego w postaci dotacji (wstępny termin podpisywania umów: od 15.11.2018.)

PRZYPOMINAMY, ŻE UMOWY PODPISYWANE BĘDĄ W TERMINACH WYZNACZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ ATUT W DNIACH I GODZINACH FUNKCJONOWANIA BIURA PROJEKTU.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.
Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości
14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57
+48 89 646 79 57
+48 500 314 515
+48 89 762 49 03
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku