PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE

  2018-12-11    1591

 

Poniżej zamieszczamy informację jak prawidłowo rozliczyć podstawowe wsparcie pomostowe podstawowe.

ZMIANY WYDATKÓW/ KWOT

Wydatki muszą być zgodne z wnioskiem o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego. W przypadku zmiany wydatków, bądź kwot należy pisemnie poinformować Fundację ATUT na poniższym formularzu.

FORMULARZ obowiązujący w I kwartale dla I tury => POBIERZ

FORMULARZ OBOWIĄZUJĄCY W II KWARTALNE dla I tury => POBIERZ

O zamiarze wprowadzenia zmian do wniosku o podstawowe wsparcie pomostowe na powyższym formularzu należy informować Fundację ATUT.

Ponadto informujemy, że:

1. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT może wyrazić sprzeciw w stosunku do zgłaszanych zmian.

2. Akceptowane będą jedynie zmiany uzasadnione i niezbędne dla prawidłowej realizacji działalności gospodarczej.

3. Wszelkie zmiany odnoszą się do ostatniej zaakceptowanej wersji wniosku o wsparcie pomostowe podstawowego.

4. Propozycja zmian powinna być przedłożona w terminie umożliwiającym ustosunkowanie się do zaproponowanych zmian.

ROZLICZENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

ZAŚWIADCZENIE Z ZUS O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE - co miesiąc, do 14tego dnia każdego miesiąca, należy przesłać w formie meilowej na adres k.ostapkiewicz@atut.org.pl (pobrane z konta ZUS) lub złożyć w biurze projektu osobiście/listownie (pobrane z ZUS). W przypadku gdy nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia działalności należy dostarczyć wyjaśnienie pisemne.

POTWIERDZENIE OPŁACENIA SKŁADEK – konieczne w przypadku gdy zaświadczenie z ZUS nie obejmuje wymaganego okresu rozliczeniowego, czyli wystawione jest przed 10 dniem danego miesiąca.

ZESTAWIENIE PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH WSPARCIA POMOSTOWE => POBIERZ

-  osoby, które podpisały umowę do 30 listopada 2018r. - pierwsze zestawienie należy złożyć do 14 lutego 2019r. osobiście lub listownie/zestawienie obejmuje wydatki do 31 stycznia 2019r. Kolejne zestawienie należy złożyć do 14 maja 2019r. osobiście lub listownie/zestawienie obejmuje wydatki do 30 kwietnia 2019r.

- osoby, które podpisały umowę w grudniu 2018r. – pierwsze zestawienie należy złożyć do 14 marca 2019r. osobiści lub listownie/zestawienie obejmuje wydatki do 28.02.2019r. Kolejne zestawienie należy złożyć do 14 czerwca 2019r. osobiście lub listownie/zestawienie obejmuje wydatki do 31 maja 2019r.

WYPŁATY WSPARCIA POMOSTOWEGO

Środki wypłacane są raz w miesiącu po przedstawieniu zaświadczenia z zus o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne. Płatność dokonywana jest w terminie 14 dni od zatwierdzenia rozliczenia za dany miesiąc.

PONOSZENIE WYDATKÓW W RAMACH WSPARCIA POMOSTOWEGO

Płatności powinny być dokonywane w formie bezgotówkowej, tj. płatność przelewem lub kartą. Wsparcie pomostowe rozliczana jest kwartalnie, w związku z tym co 3 miesiące należy złożyć zestawienie na kwotę 3600,00 zł. W przypadku niewydatkowania pełnej kwoty, pozostałą kwotę należy zwrócić do Fundacji ATUT.

INFORMUJĘ, ŻE DO ROZLICZENIA NIENALEŻY PRZEDSTAWIAĆ FAKTUR/RACHUNKÓW/UMÓW. SPRAWDZONE ZOSTANĄ PODCZAS KONTROLI.

OPISY FAKTUR

Na odwrocie dokumentów księgowych należy zawrzeć informację:

„Wydatek poniesiony zgodnie z umową o udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego nr ...........................................................................

Zakup został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w kwocie - ............. zł

Z wkładu własnego w kwocie - ..................... zł”

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.
Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości
14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57
+48 89 646 79 57
+48 500 314 515
+48 89 762 49 03
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku