PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

  2019-06-06    3208

Poniżej zamieszczamy informację jak prawidłowo rozliczyć przedłużone wsparcie pomostowe.


Wydatki muszą być zgodne z wnioskiem o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego. W przypadku zmiany wydatków należy pisemnie poinformować Fundację ATUT na poniższym formularzu.

FORMULARZ => POBIERZ

Informujemy, że we wniosku o wsparcie pomostowe możliwa jest tylko i wyłącznie jedna zmiana w miesiącu.

Ponadto informujemy, że:

1. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT może wyrazić sprzeciw w stosunku do zgłaszanych zmian.

2. Akceptowane będą jedynie zmiany niezbędne dla prawidłowej realizacji działalności gospodarczej.

3. Wszelkie zmiany odnoszą się do ostatniej zaakceptowanej wersji wniosku o wsparcie pomostowe przedłużone.

4. Propozycja zmian powinna być przedłożona w terminie umożliwiającym ustosunkowanie się do zaproponowanych zmian.


ROZLICZENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

1. ZAŚWIADCZENIE Z ZUS O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE: co miesiąc, do 14tego dnia każdego miesiąca, należy przesłać w formie meilowej na adres k.ostapkiewicz@atut.org.pl  lub złożyć w biurze projektu osobiście/listownie. Gdy nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia działalności należy dostarczyć wyjaśnienie.

2. POTWIERDZENIE OPŁACENIA SKŁADEK – konieczne w przypadku gdy zaświadczenie z ZUS nie obejmuje wymaganego okresu rozliczeniowego, czyli wystawione jest przed 10 dniem danego miesiąca. Należy przesłać meilowo na adres k.ostapkiewicz@atut.org.pl lub złożyć w biurze projektu osobiście/listownie.

3. ZESTAWIENIE PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH WSPARCIA POMOSTOWEGO => POBIERZ

I TURA:

Koszty kwalifikowalne zgodnie z umową o udzielenie przedłużonego wsparcia finansowego:

1. od 01.05.2019 do 15.11.2019 zestawienie potwierdzające poniesienie wydatków należy złożyć w poniższych terminach:

a) I kwartał – okres kwalifikowalny od 01.05.2019 do 31.07.2019, zestawienie należy złożyć osobiście, listownie lub meilowo (skan zawierający czytelny podpis Przedsiębiorcy) do dnia 14.08.2019r.

b)  II kwartał – okres kwalifikowalny od 01.08.2019 do 15.11.2019, zestawienie należy złożyć osobiście, listownie lub meilowo (skan zawierający czytelny podpis Przedsiębiorcy) do dnia 30.11.2019r.

2. od 01.05.2019 do 08.11.2019 zestawienie potwierdzające poniesienie wydatków należy złożyć w poniższych terminach:

a) I kwartał – okres kwalifikowalny od 01.05.2019 do 31.07.2019, zestawienie należy złożyć osobiście, listownie lub meilowo (skan zawierający czytelny podpis Przedsiębiorcy) do dnia 14.08.2019r.

b) II kwartał – okres kwalifikowalny od 01.08.2019 do 08.11.2019, zestawienie należy złożyć osobiście, listownie lub meilowo (skan zawierający czytelny podpis Przedsiębiorcy) do dnia 15.11.2019r.

3. Od 01.06.2019 do 04.12.2019 zestawienie potwierdzające poniesienie wydatków należy złożyć w poniższych terminach:

a) I kwartał – okres kwalifikowalny od 01.06.2019 do 31.08.2019, zestawienie należy złożyć osobiście, listownie lub meilowo (skan zawierający czytelny podpis Przedsiębiorcy) do dnia 14.09.2019r.

b) II kwartał  okres kwalifikowalny od 01.09.2019 do 04.12.2019r., zestawienie należy złożyć osobiście, listownie lub meilowo (skan zawierający czytelny podpis Przedsiębiorcy) do dnia 15.12.2019r.

II TURA:

- Zestawienie okresu kwalifikowalnego wraz z terminem złożenia rozliczenia w ramach wsparcia pomostowego przedłużonego za II kwartał - KOBIETY => POBIERZ

- Zestawienie okresu kwalifikowalnego wraz z terminem złożenia rozliczenia w ramach wsparcia pomostowego przedłużonego za II kwartał - MĘŻCZYŹNI => POBIERZ

 

PŁATNOŚCI NALEŻY DOKONYWAĆ W W/W OKRESACH KWALIFIKOWALNYCH PRZELEWEM LUB KARTĄ.

WAŻNE! W KAŻDYM KWARTALE NALEŻY WYDATKOWAĆ PEŁNĄ PRZYZNANĄ KWOTĘ 1800,00 ZŁ!!!!!!


 WYPŁATY WSPARCIA POMOSTOWEGO

Środki wypłacane są raz w miesiącu po przedstawieniu zaświadczenia z zus o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne. Płatność dokonywana jest w terminie 14 dni od zatwierdzenia rozliczenia za dany miesiąc.

Do 14 czerwca należy dostarczyć zaświadczenie wystawione w czerwcu.

Do 14 lipca należy dostarczyć zaświadczenie wystawione w lipcu.

Do 14 sierpnia należy dostarczyć zaświadczenie wystawione w sierpniu.

Do 14 września należy dostarczyć zaświadczenie wystawione we wrześniu, itd.


PONOSZENIE WYDATKÓW W RAMACH WSPARCIA POMOSTOWEGO

Płatności powinny być dokonywane w formie bezgotówkowej, tj. płatność przelewem lub kartą. Wsparcie pomostowe rozliczane jest kwartalnie, w związku z tym co 3 miesiące należy złożyć zestawienie na kwotę 1800,00 zł.

INFORMUJĘ, ŻE DO ROZLICZENIA NIENALEŻY PRZEDSTAWIAĆ FAKTUR/RACHUNKÓW/UMÓW/POTWIERDZEŃ PRZELEWU. SPRAWDZONE ZOSTANĄ PODCZAS KONTROLI.


OPISY FAKTUR

Na odwrocie dokumentów księgowych należy zawrzeć informację:

„Wydatek poniesiony zgodnie z umową o udzielenie wsparcia pomostowego przedłużonego nr ...........................................................................

Zakup został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w kwocie - ............. zł

Z wkładu własnego w kwocie - ..................... zł”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.
Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości
14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57
+48 89 646 79 57
+48 500 314 515
+48 89 762 49 03
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku