III TURA - LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH ORAZ HARMONOGRAM

  2019-06-24    1209
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH, NIEZAKWALIFIKOWANYCH ORAZ ODRZUCONYCH:

 

KOBIETY => POBIERZ

MĘŻCZYŹNI => POBIERZ

Na liście rankingowej ujęto nr grupy szkoleniowej do której każda z osób została przydzielona. 


HARMONOGRAM SZKOLEŃ GRUPOWYCH => POBIERZ

Szkolenia odbywać się będą w Hotelu Dom Polonii w Ostródzie.


 ZWOLNIENIA ZE SZKOLEŃ:

Zgodnie z regulaminem projektu §8 ust.7 istnieje możliwość nie uczestniczenia w zajęciach szkoleniowych jedynie w przypadku gdy Beneficjent kwalifikuje się do co najmniej jednego z poniższych punktów i złoży stosowne oświadczenie.

a) ukończył wsparcie szkoleniowe realizowane w projekcie w ramach Działania 6.2 PO KL, 8.1.2 PO KL, 10.3 i 10.5 RPO WiM

b) w ciągu ostatnich 3 lat ukończył szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej organizowane przez powiatowy urząd pracy

c) w ciągu ostatnich trzech lat ukończyli szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej organizowane przez inną instytucję publiczną lub finansowane ze środków prywatnych, których program Fundacja ATUT uzna za adekwatne ze szkoleniami wymienionymi w pkt. a i b

Osoby te muszą przedstawić Beneficjentowi do dnia 27.06.2019 do godz. 12:00 stosowne dokumenty potwierdzające, co najmniej jeden z powyższych punktów oraz złożyć stosowne oświadczenie.

a) oświadczenie o możliwości zwolnienia  ( DO POBRANIA - KLIKNIJ)

b)  dokumenty potwierdzające odbyte szkolenie, np. zaświadczenie, certyfikat

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku rezygnacji z udziału we wsparciu szkoleniowym nie ma możliwości korzystania np. z części zajęć.

Obowiązkowe dla osób zwolnionych jest doradztwo indywidualne  (6h/os).

OBECNOŚĆ NA PIERWSZYM DNIU SZKOLENIA JEST OBOWIĄZKOWA DLA WSZYSTKICH OSÓB W CELU PODPISANIA WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW, TJ. DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE, UMOWY.

Osoby mające możliwość zwolnienia ze szkolenia zachęcamy jednak do udziału w szkoleniu ze względu na zakres tematyczny, tj. procedura zakładania firmy, zasady internetowej rejestracji firmy (e-administracja), formy opodatkowania, określenie profilu działalności i wycena oferowanych usług/produktów, rozliczenia z urzędami, przychody i koszty działalności, promocja firmy w tym e-commerce, zatrudnianie pracowników, dokumenty niezbędne w firmie, wydatkowanie dotacji i jej udokumentowanie.


ZWROT KOSZTÓW DOJAZDÓW NA SZKOLENIA GRUPOWE I INDYWIDUALNE:

Informujemy, iż zgodnie z regulaminem projektu §8 ust. 8 osoby zakwalifikowane do etapu szkoleniowego otrzymają zwrot kosztów dojazdów na szkolenie.

Zwrot kosztów dojazdów dla uczestników szkoleń możliwy jest po spełnieniu następujących warunków:

a) W przypadku, gdy szkolenia odbywają się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania Uczestnika projektu, może on ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu na szkolenia z miejsca zamieszkania oraz zwrot kosztów przejazdu z miejsca szkolenia do miejsca zamieszkania.

b) Koszt przejazdu uczestników projektu, o którym mowa w pkt. a) dotyczy najtańszego biletu komunikacji publicznej na danej trasie w miesiącu, w którym odbywa się szkolenie.

c) W sytuacji, gdy nie jest możliwe skorzystanie ze środków transportu publicznego, rozliczenie kosztów przejazdu może nastąpić poprzez rozliczenie kosztów transportu własnym lub użyczonym samochodem. Refundacja wydatków związanych z przejazdem samochodem prywatnym lub użyczonym następuje do wysokości ceny biletu najtańszego transportu publicznego na danej trasie

d) Dopuszcza się możliwość uwzględniania cen biletów przewoźników innych niż PKS lub PKP (np. prywatnych) w sytuacji, gdy koszt świadczonych przez nich usług jest porównywalny do cen przewoźników państwowych lub, jeśli jest to jedyny przewoźnik na danej trasie lub oferuje dogodniejszy dla uczestnika ze względu na godziny udziału w formie wsparcia rozkład jazdy

e) Zwrot kosztów przejazdu dokonywany jest po złożeniu przez uczestnika projektu wniosku o zwrot kosztów przejazdu stanowiącego załącznik nr 8 do regulaminu wraz z odpowiednimi oświadczeniami.

f) Wnioski wraz z oświadczeniami dotyczącymi zwrotu kosztów przejazdu przekazywane są osobiście do biura projektu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Jana III Sobieskiego 3c/57, 14-100 Ostróda.

g) Zwrot kosztów przejazdu uczestnika projektu dokonywany jest jedynie na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika projektu we wniosku o zwrot kosztów przejazdu.

h) Przez udokumentowane koszty rozumie się koszty faktycznie poniesione na przejazd, potwierdzone:

  • W przypadku, gdy uczestnik dojeżdża na szkolenia przy pomocy komunikacji publicznej dowodem jest jednorazowy lub czasowy (np. tygodniowy, miesięczny) bilet zawierający cenę, datę i godzinę przejazdu na trasie pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem, w którym odbywa się szkolenie. Termin ważności biletu czasowego musi odpowiadać terminowi trwania szkolenia. Gdy dana forma wsparcia nie odbywa się w sposób ciągły, ale np. w wybrane dni tygodnia lub w przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach koszt biletu okresowego kwalifikowalny będzie proporcjonalnie w stosunku do faktycznej ilości dojazdów na miejsce realizacji szkolenia w okresie, którego dotyczy bilet. Jeżeli na bilecie brak trasy należy dostarczyć dodatkowo oświadczenie przewoźnika o cenie i trasie przejazdu.
  • W przypadku, gdy uczestnik dojeżdża własnym pojazdem dowodem jest: potwierdzenie ceny biletu na danej trasie wystawione przez przewoźnika, oświadczenie uczestnika projektu, które potwierdza konieczność korzystania z takiej formy transportu (załącznik nr 9 do Regulaminu) oraz kopia prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego pojazdu (potwierdzone zgodnie z §6 ust.2).
  • W przypadku, gdy uczestnik dojeżdża samodzielnie użyczonym pojazdem dowodem jest: potwierdzenie ceny biletu na danej trasie wystawione przez przewoźnika, oświadczenie uczestnika projektu, które potwierdza konieczność dojeżdżania użyczonym pojazdem (załącznik nr 10 do Regulaminu) oraz kopia  prawa jazdy uczestnika, dowodu rejestracyjnego użyczonego pojazdu, umowy użyczenia samochodu (zał. 11 do regulaminu) -potwierdzone zgodnie z §6 ust.2. 

i) Przy dokonywaniu refundacji Beneficjent sprawdza wniosek z listą obecności potwierdzającą uczestnictwo danej osoby w poszczególnych dniach trwania szkolenia.

j) Wysokość zwrotu kosztów dojazdu następuje do wysokości potwierdzonej załączonymi do wniosku biletami i lista obecności potwierdzająca uczestnictwo w projekcie w poszczególnych dniach trwania szkolenia. W przypadku biletów długoterminowych /tygodniowych, miesięcznych/ zgodnych z terminem trwania szkolenia, koszt kwalifikowany jest proporcjonalnie w stosunku do faktycznej ilości dojazdów uczestnika na szkolenie. W przypadku dojazdu własnym lub użyczonym samochodem koszt kwalifikowany jest do wysokości biletu najtańszego środka transportu publicznego na danej trasie.

k) W przypadku braku któregokolwiek z załączników do wniosku o zwrot kosztów przejazdu, uczestnik będzie poinformowany telefonicznie/mailowo o możliwości uzupełnienia brakujących załączników w terminie 3 dni roboczych od wykonania rozmowy telefonicznej/odebrania maila. W przypadku nie uzupełnienia brakujących załączników we wskazanym terminie wniosek o zwrot kosztów przejazdu zostanie rozpatrzony negatywnie.

l) Po sprawdzeniu kompletności i poprawności dostarczonego wniosku Beneficjent zatwierdza wypłatę środków.

m) beneficjent dokonuje refundacji kosztów przejazdu w przeciągu 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o zwrot kosztów.

Uczestnik Projektu otrzymuje zwrot kosztów dojazdu dopiero po ukończonej usłudze szkoleniowej oraz złożeniu kompletu wymaganych dokumentów w terminie 7 dni od zakończenia usługi szkoleniowej. Złożenie wniosku po terminie jest równoznaczne z odmową przyznania zwrotu.

WNIOSEK (DO POBRANIA)

ZAŁ. 9 (DO POBRANIA)

ZAŁ. 10 (DO POBRANIA)

ZAŁ. 11 (DO POBRANIA)

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.
Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości
14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57
+48 89 646 79 57
+48 500 314 515
+48 89 762 49 03
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku